หลักสูตรป้องกันการจมน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป

หลักสูตรป้องกันการจมน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป

DROWNING PREVENTION

COURSE FOR PUBLIC

หลักสูตรป้องกันการจมน้ำสําหรับประชาชนทั่วไป

10 ปีที่ผ่านมา

การจมน้ํา เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสาม รองจากอุบัติเหตุขนส่งทางบก และการมีเจตนาทําร้ายตนเอง โดยแต่ละปี คนไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปีละเกือบ 3,500 คน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการจมน้ํา และสามารถนําองค์ความรู้
ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้